Office For Rent In kelana jaya

RM1900

Kelana Square
Kelana Jaya

990sf

More Info

RM2000

Parklane Commercial Hub
Kelana Jaya

1690sf

More Info

RM2000

Parklane Commercial Hub
Kelana Jaya

1690sf

More Info

RM2100

Kelana Square
Kelana Jaya

1245sf

More Info

RM3200

Kelana Business Centre
Kelana Jaya

2174sf

More Info

RM4500

SunwayMas Commercial Centre
Kelana Jaya

1650sf

More Info

RM3000

Plaza Glomac
Kelana Jaya

1400sf

More Info

RM1300

Kelana Square
Kelana Jaya

900sf

More Info

RM1700

Taragon Kelana
Kelana Jaya

1100sf

More Info