House For Sale In kelana jaya

RM1300000

SS 7
Kelana Jaya

2700sf

More Info

RM950000

Kelana Jaya SS 4C
Kelana Jaya

2200sf

More Info

RM1720000

Aman Suria
Kelana Jaya

1976sf

More Info

RM1750000

Aman Suria
Kelana Jaya

1976sf

More Info

RM850000

SS 7
Kelana Jaya

1900sf

More Info

RM2600000

SS 3
Kelana Jaya

6700sf

More Info

RM1800000

SS 7
Kelana Jaya

3500sf

More Info

RM2800000

Aman Suria
Kelana Jaya

3481sf

More Info

RM700000

Kelana Idaman
Kelana Jaya

1300sf

More Info